Photographer

Birding Site

Recordist

ACCIPITRIDAE Ospreys, Eagles, Harriers > Brahminy Kite

go to the next photo id 5777go to the previous photo id 5211
image 5492 of Brahminy Kite

Click the image to enlarge

Brahminy Kite

Latin Name : Haliastur indus

Site Name : Kuala Balai Rd

Photographer : VIS, Hans

Date : 2009-06-18

Notes :