Photographer

Birding Site

Recordist

TROGONIDAE Trogons > Diard's Trogon

go to the next photo id 7594go to the previous photo id 5899
image 6207 of Diard's Trogon

Click the image to enlarge

Diard's Trogon

Latin Name : Harpactes diardii

Site Name : Sepilok

Photographer : CHOO, Tse Chien

Date : 2010-10-18

Notes :