Photographer

Birding Site

Recordist

TROGONIDAE Trogons > Diard's Trogon

go to the next photo id 5897go to the previous photo id 3971
image 5070 of Diard's Trogon

Click the image to enlarge

Diard's Trogon

Latin Name : Harpactes diardii

Site Name : Tawau

Photographer : NG, Calvin

Date : 2010-07-10

Notes :