Photographer

Birding Site

Recordist

TROGONIDAE Trogons > Diard's Trogon

go to the next photo id 3968go to the previous photo id 3924
image 3925 of Diard's Trogon

Click the image to enlarge

Diard's Trogon

Latin Name : Harpactes diardii

Site Name : Sepilok

Photographer : LEAN, Yen Loong

Date : 0000-00-00

Notes :