Photographer

Birding Site

Recordist

TROGONIDAE Trogons > Diard's Trogon

go to the next photo id 3924go to the previous photo id 3362
image 3923 of Diard's Trogon

Click the image to enlarge

Diard's Trogon

Latin Name : Harpactes diardii

Site Name : Sepilok

Photographer : LEAN, Yen Loong

Date : 2009-03-15

Notes :