Photographer

Birding Site

Recordist

TROGONIDAE Trogons > Diard's Trogon

go to the next photo id 1902
image 1190 of Diard's Trogon

Click the image to enlarge

Diard's Trogon

Latin Name : Harpactes diardii

Site Name : Tawau

Photographer : WONG, Tsu Shi

Date : 2007-08-18

Notes :