Photographer

Birding Site

Recordist

ACCIPITRIDAE Ospreys, Eagles, Harriers > Brahminy Kite

go to the next photo id 7525go to the previous photo id 5492
image 5777 of Brahminy Kite

Click the image to enlarge

Brahminy Kite

Latin Name : Haliastur indus

Site Name : Sabah

Photographer : DEGULLACION, Denis

Date : 0000-00-00

Notes :