Photographer

Birding Site

Recordist

CORVIDAE Crows, Jays, Magpies, Treepie > Bornean Treepie

go to the next photo id 1649go to the previous photo id 650
image 771 of Bornean Treepie

Click the image to enlarge

Bornean Treepie

Latin Name : Dendrocitta cinerascens

Site Name : Rafflesia Centre

Photographer : WONG, Tsu Shi

Date : 2009-06-01

Notes :