Photographer

Birding Site

Recordist

SYLVIIDAE Old World Warblers > Bornean Stubtail

go to the next photo id 7119go to the previous photo id 5874
image 6834 of Bornean Stubtail

Click the image to enlarge

Bornean Stubtail

Latin Name : Urosphena whiteheadi

Site Name : HQ, Kinabalu Park

Photographer : NAZRUL, Maswalee

Date : 2013-04-08

Notes :